Yến tinh chế

Yến rút lông khô nguyên tổ

1.850.000 4.300.000 

Yến tinh chế siêu sợi

1.300.000 3.200.000 

Yến tinh chế baby

1.000.000 2.600.000 

Yến rút lông nước nguyên tổ

1.450.000 3.500.000 

Yến tinh chế thường

1.200.000 3.000.000 

Yến thô loại 1

1.050.000 2.700.000 

Chân tổ yến thô

1.400.000 3.300.000 

Bài viết