Chân tổ yến thô
1.400.000 3.300.000 
Yến thô loại 1
1.050.000 2.700.000