Yến rút lông khô nguyên tổ
1.850.000 4.300.000 
Yến rút lông nước nguyên tổ
1.450.000 3.500.000 
Yến tinh chế baby
1.000.000 2.600.000 
Yến tinh chế siêu sợi
1.300.000 3.200.000 
Yến tinh chế thường
1.200.000 3.000.000 
Yến vụn đắp tổ
1.000.000 2.600.000